WTF

Innkalling til Årsmøte i Hartevassnuten velforening

Innkalling
til årsmøte i Hartevassnuten velforening,
lørdag 20. april 2019, kl. 0900

Hovden Resort
(Kaffe og rundstykker serveres fra kl. 08.30)
Dagsorden;
1. Godkjenning av innkalling og dagsorden.
2. Valg av dirigent og referent
3. Valg av 2 personer til å undertegne protokollen
4. Årsberetningen
5. Regnskap
6. Fastsettelse av kontingent
7. Valg av styre.
8. Valg av revisor.
9. Behandling av innkomne saker.

Vi starter med årsmøte i velforeningen og avslutter med Veilaget.
Saker som bes tatt opp på generalforsamling bes sendt formannen (einar@kjetsaaeiendom.no) innen fredag 17. april 2018
Saker som styret spesielt ønsker å behandle;
1. Orientering om ny app, brøyting/grusing av veiene.
2. Brøyteavgiften fra Solsetra for brøyting gjennom «vårt» område.
3. Utdype saker som er nevnt i årsrapporten.
4. Orientere om de viktigste sakene som Kommunen tok opp i møte med velforeningene, onsdag 12. april 2016
Kristiansand, 19. februar 2019
Hartevassnuten velforening.
Einar Kjetså
Formann.


P.S!
Bruk hjemmesiden


Design by Dots.no | Makeweb 4.1