WTF

REVIDERTE VEDTEKTER FOR HARTEVASSNUTEN VELFORENING.


1. Hartevassnuten velforening har til formål å verne om stedets interesser og sørge for godskikk og orden, slik at området blir et vakkert og trivelig sted. Foreningen skal ivareta medlemmenes felles interesser overfor grunneier, kommunen og andre. Foreningen skal ikke engasjere seg i privatrettslige spørsmål mellom hytteeiere og mellom hytteeier og grunneier, kommunen eller andre. Dog kan velforeningen bistå med å formidle assistanse dersom hytteeier ber om det og styret samtykker i henvendelsen.         

2. Alle hytteeiere/festere i Hartevassnuten hyttegrend bør være solidarisk forpliktet til å være medlem. De fleste er forpliktet til å være medlem i henhold til kjøpskontrakt/festekontrakt med grunneier.

3. Foreningens virkefelt er begrenset til Hartevassnuten hytteområde, Hovden Aust, Hovden.

4. Årskontingenten fastsettes av årsmøtet, Medlemsåret er kalenderåret. Kontingenten betales forskuddsvis og giro sendes ut i begynnelsen av januar.

5. Foreningen ledes av et styre på 4-5 medlemmer. Det bør velges styremedlemmer fra flest mulig felt i området. Styret er beslutningsdyktig når minst 3 medlemmer er til stede. Ved stemmelikhet er formannens stemme avgjørende.

6. Styret fører protokoll fra sine styremøter.

7. Styreleder innkaller til styremøte.

8. Styret tar opp til behandling saker som hører under foreningens formålsparagraf og som reises av medlemmene eller som styret mener bør behandles.

9. Årsmøtet holdes i påska etter innkalling fra Styret. Innkallingen skjer ved en kort melding pr. SMS som henviser til hjemmesiden, eller på annen forsvarlig måte, med minst 14 dagers varsel. Sammen med innkalling på hjemmesiden legges også ut forslag til revidert regnskap, årsberetning og annen informasjon som har interesse for medlemmene og som skal behandles på årsmøtet.

10. Saksliste på årsmøtet;

• Anmerkninger til innkallingen.
• Valg av møteleder.
• Valg av referent.
• Valg av revisor.
• Valg av 2 til å underskrive protokollen.
• Styrets beretning
• Regnskap.
• Fastsettelse av kontingent.
• Valg.
• Saker som er innkommet
• Saker som styret ønsker å behandle.
• Eventuelt.

11. Det nyvalgte styret velger selv styreformann og de andre postene.

12. Ved avstemming på generalforsamlingen har hvert medlem kun 1 stemme. Skriftlig fullmakt kan gis. Alle saker avgjøres ved flertall blant fremmøtte medlemmer, eventuelt med fullmakt. Ved stemmelikhet er formannens stemme avgjørende. Referatet fra årsmøtet legges ut på hjemmesiden.

13. Ekstraordinært årsmøte innkalles når styret finner det nødvendig, eller når minst 1/3 av medlemmene skriftlig forlanger det. Innkallingen skal inneholde saksliste og redegjørelse for de saker som skal behandles. Innkallingen skjer med minst 14 dagers varsel.

14. Styret kan ikke uten vedtak på generalforsamlingen forplikte medlemmene økonomisk. Pr. i dag har velforeningen inngått følgende avtaler med økonomiske forpliktelser.;

• Hartevassnuten Velforening har inngått avtale om brøyting og sommervedlikehold av veiene. Avgiften betales sammen med kontingenten.(Brøyting av private veier og parkeringsplasser er frivillig)
• Solsetra Velforening og Hartevassnuten Velforening har etablert eget veilag som har ansvar for hovedveien gjennom området fra bommen og til rensestasjonen. Veilaget har eget styre og årsmøtet avholdes felles i starten av velforeningens generalforsamling i påska. (Bommen ved inngangen til området ligger under veilaget.) Alle som bruker veien er pliktig til å være medlem av veilaget og samtlige som er med i veilaget må være medlem av Harevassnuten Velforening.
• Avtale om vedlikehold av hjemmesiden.

15. Vedtektsendringer kan kun skje på årsmøtet og krever 2/3 av avgitte stemmer fra fremmøtte medlemmer og med fremlagte skriftlige fullmakter.

16. Foreningen oppløsning skal behandles på årsmøtet, (evt. Ekstraordinært) og krever ¾ flertall av de avgitte stemmer. Avstemningen skal skje skriftlig.

Disse reviderte vedtektene ble godkjent på Hartevassnutens generalforsamling i påska, 4. april 2015.
Hovden, 4. april 2015.
Styret i Harevassnuten Velforening,

...........................................................................................................
Einar Kjetså                 Marius Greibesland                 Liv Bærhus                 Kurt Østerberg

For å laste ned vedtektene i eget dokument trykk her. (en nedlasting av dokumentet starter og vises nederst i nettleseren din)

Design by Dots.no | Makeweb 4.1