WTF

Vedtekter for Hartevassnuten Veilag.

 

Vedtekter Pkt. 1. Veilaget skal ivareta medlemmenes interesser i forhold til alle saker som angår hovedvei fra Riksvei til Vassverket. Alle øvrige veier og parkeringsplasser hører inn under den respektive velforening.

Vedtekter pkt 2 . Styret skal bestå av 3 personer som må være medlem av veilaget. Av disse skal det velges en person fra området ovenfor ”dumpa” og 2 fra området nedenfor ”dumpa”.

Vedtekter pkt 3. Årsmøtet skal holdes en gang pr år.

Vedtektene ble vedtatt på Veilagets konstituerende møte i påsken 2007. ( Se referat under årsmøter ) Det går frem av referat fra møtet, at det er Veglovens § 55 som ligger til grunn for vedtak om etablering.

Vegloven § 55.

Dei som har plikter etter § 54 første ledd, utgjer eit veglag. Veglaget skal møtast ein gong i året eller når det er turvande. Det tek fleirtalsavgjerd i alle spørsmål som gjeld vegfellesskapet og står for den daglege drifta. Når det ikkje er grunn for anna, har einkvar i veglaget ei røyst. Dersom nokon i veglaget blir tillagt større plikt enn andre, skal røysteretten aukast tilsvarande. I mangel av semje om slik fordeling skal veglaget leggje si avgjerd i saka fram til endeleg avgjerd for skjønnet etter § 54 tredje ledd.

Veglaget kan for den daglege drifta velje eit styre med eit eller fleire medlemmer til å handsame saker for det, og kan òg vedta vedtekter for laget. På grunnlag av høvetalet etter § 54, fastset veglaget det årlege driftstilskotet frå den einskilde. Veglaget kan òg fastsette vederlaget for bruksrett til veg som alt ligg der. Veglaget har tilsynet med at pliktene blir stetta slik som fastsett av veglaget, ved skjønn, jordskifte eller på anna vis.

Om nokon ikkje fyller sin part av plikter fastsette etter § 54 og denne paragrafen, kan veglaget gjere vedtak om at arbeidet skal gjerast på den ansvarlege sin kostnad.

Veglaget kan elles ta avgjerd om å

- setje av pengar til eit fond for tiltak til utbetringar,

- ta opp lån,

- fremje søknad om rett til å krevje bompengar,

- gi vilkårsbunden vegrett til nye brukarar og trekkje slik bruksrett tilbake,

- gjere avtale med eigarane til veggrunnen,

- fremje krav om oreigning,

- treffe avgjerd om fartshinder og annan trafikkregulering og om parkering,

- inngå kontrakt om bygging, utbetring og vedlikehald av vegen. Det som er bestemt i paragrafen her om den einskilde sine rettar og plikter, gjeld òg om ansvaret for drifta av vegen ligg i eit sameige, eit samvirkeføretak, eller er skipa på annan måte.

[Tilbake]

Design by Dots.no | Makeweb 4.1